W dniu 17 stycznia 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozesłał, w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa                      i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa [Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1414] projekt został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i dodatkowo przesłany w ramach konsultacji do dziewięćdziesięciu trzech organizacji pozarządowych skupiających spółdzielców i producentów rolnych. Do udziału w opiniowaniu projektu rozporządzenia zaproszono m.in.: Krajową Radę Spółdzielczą, Krajową Radę Izb Rolniczych czy też liczne związki zawodowe rolników i stowarzyszenia grupujące producentów. Termin składania uwag do projektu mija w dniu 31 stycznia br.

         Wskazać należy, że projekt Rozporządzenia w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 6 ust 6 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników [ Dz. U. 2018  poz. 2073]. Wskazany artykuł stanowi, że: Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników, mając na uwadze znaczenie ekonomiczne poszczególnych produktów rolnych z punktu widzenia krajowej produkcji rolnej oraz chowu lub hodowli ryb. W załączniku do projektu rozporządzenia wskazano, że spółdzielnie rolników będą mogły być zakładane m.in. w  związku z takimi produktami lub grupami produktów jak: bydło domowe, świnie, drób, owce, króliki, mleko, jaja ptasie, miód naturalny lub inne produkty pszczele, kwiaty świeże, zboża lub rośliny oleiste, buraki cukrowe, ziemniaki, owoce i warzywa, tytoń, szyszki chmielowe, ryby słodkowodne czy też rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej.

         W uzasadnieniu do projektu wnioskodawca podkreśla, że proponowana lista produktów lub grup produktów nie ma charakteru zupełnego. Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazane enumeratywnie              w załączniku produkty lub ich grupy stanowią podstawowy wolumen produkcji sektora rolniczego w Polsce. Minister wskazuje, że: ,,zaproponowane produkty lub grupy produktów, poza wiodącą rolą w strukturze podażowo-popytowej krajowego rynku produktów rolnych, stanowią główną składową corocznego bilansu wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych”.

         Podkreślić należy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiąże duże nadzieje ze spółdzielczą formą współpracy rolników. Jego zdaniem, rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach będą w stanie lepiej radzić sobie                                 z wyzwaniami, jakie niesie gospodarka rynkowa. Spółdzielnie rolników mają również umożliwić skuteczniejsze przeciwdziałanie spekulacjom na rynku rolnym.

         Przypomnieć warto, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach rolników, członek spółdzielni może należeć wyłącznie do jednej spółdzielni rolników w zakresie określonego produktu lub grupy produktów. Również statut spółdzielni rolników musi określać zasady i zakres dostarczania przez członków  spółdzielni  rolników, w zakresie prowadzonej przez  nich działalności, informacje dotyczące w szczególności: powierzchni uprawy, plonów oraz wielkości produkcji produktów lub grup produktów. Założycielem zaś wspomnianej formy spółdzielni może być wyłącznie rolnik.

         Planuje się, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

                W dniu 8 stycznia tego roku, do Sejmu został skierowany projekt ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący nowelizacji Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 311).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od 14 do 25  stycznia 2019 r. producenci tytoniu oraz producenci świń mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r., Agencja informuje, że został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy  z 17 grudnia 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. włącznie.