W dniu 8 stycznia tego roku, do Sejmu został skierowany projekt ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący nowelizacji Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 311).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od 14 do 25  stycznia 2019 r. producenci tytoniu oraz producenci świń mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r., Agencja informuje, że został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy  z 17 grudnia 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. włącznie.

Do końca grudnia tego roku, z inicjatywy Ministra Finansów, trwa okres zgłaszania uwag w ramach rozpoczętych w dniu 17 grudnia br. uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego projekt będzie oddziaływał na trzydzieści cztery banki w formie spółek akcyjnych, pięćset pięćdziesiąt banków spółdzielczych oraz jeden bank państwowy.