311 podmiotów w ramach konsultacji publicznych otrzymało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. W dniu 9 listopada br. z inicjatywy Ministra Finansów wskazany projekt ustawy został skierowany również do uzgodnień międzyresortowych. Termin składania uwag i opinii do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa upływa w dniu 9 grudnia br.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Projekt skierowany do Rządowego Centrum Legislacji przez Ministra Finansów, w chwili obecnej został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

W dniach 18 – 22 września 2018 r. w Poznaniu odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza XV Światowy Kongres Prawa Rolnego. W Kongresie wzięło udział 130 uczestników z 19 krajów. Amerykę Południową i Środkową reprezentowali uczestnicy z Argentyny, Brazylii, Kuby, Meksyku, Nikaragui, Peru i Wenezueli. Afrykę reprezentowali uczestnicy z Angoli, Ghany, Senegalu i Mozambiku. Europę reprezentowali uczestnicy z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Słowenii, Słowacji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

W dniu 20 września br. Prezydent Rzeczypospolitej  Andrzej Duda skierował na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Głównym założeniem proponowanej nowelizacji jest likwidacja możliwości naliczania odsetek od odsetek. Tego samego dnia projekt wraz z uzasadnieniem został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu, zaś w dniu 25 września przesłany do konsultacji do Sądu Najwyższego, Związku Banków Polskich, Business Center Club, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, SKOK, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów czy też do Konfederacji Lewiatan.

         4 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Wskazany projekt został skierowany na pierwsze czytanie na posiedzenie Sejmu, nie zaś do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, co świadczy o skali planowanych zmian w wielu ustawach.